Aktuální jídelní lístek pro ZŠ i MŠ Koleč.

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

kdo přijde k zápisu osobně 20. dubna, kontaktujte ředitelku školy a zarezervujte se v časovém harmonogramu.

Děkuji.

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Srdečně zveme k zápisu dětí do prvního ročníku, který se bude konat dne 20. dubna 2021 od 14:00 hod do 18:00 hod.

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

 1. Zapsat lze děti, které dosáhnou 6 let do 31. 8. 2021.
 1. Rodiče, předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
 2. Škola by měla být informována zákonnými zástupci:
 • o znevýhodnění dítěte
 • o podpůrných opatření poskytovaných dítěti školkou
 • o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, případně jiných odborníků (logoped, klinický psycholog aj.)
 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2021.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy, kterou si rodiče mohou zřídit zdarma

    (https://chcidatovku.cz/)

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu) nebo vložením do schránky, která je

    přímo u hlavních dveří ZŠ

4) osobním podáním ve škole - pokud se rozhodnete pro osobní podání je nutné

    kontaktovat ředitelku školy a rezervovat si příslušný čas proto, aby nedocházelo

    k vyšší koncentraci osob v prostorách školy

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

 • pokud budou mít rodiče zájem, škola nabízí on-line schůzku s paní učitelkou, která bude v prvním ročníku vyučovat
 • cílem tohoto motivačního rozhovoru by bylo především seznámení se s paní učitelkou, motivace k nástupu do školy orientační posouzení jeho školní připravenosti
 • termín on-line schůzky je nutné domluvit s ředitelkou školy

 

Odklad školní docházky:

 • Zapsat k povinné školní docházce je nutné i děti, u kterých chtějí rodiče žádat odklad školní docházky.
 • Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) důvodem pro odklad je nepřiměřená tělesná nebo duševní vyspělost dítěte.
 • Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky
 • K této žádosti je nutné doložit souhlasné doporučení PPP nebo SPC a doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.
 • Tato doporučení by měli rodiče mít již u zápisu.
 • Nejzazší termín pro doručení žádosti pro odklad povinné školní docházky škole je 30. 4. 2021.
 
Příslušné formuláře zašle ředitelka školy na vyžádání emailem či poštou s vysvětlením k jejich vyplnění. U osobní návštěvy školy budou všechny formuláře k dispozici u zápisu.
 

Pokud bude epidemiologická situace příznivá, bude škola pořádat během května a června adaptační program ,,Školáček“. Jedná se o adaptační systematický program přípravy budoucích prvňáčků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní školy. Mezi příznivé faktory lze zařadit také seznámení s budoucí paní učitelkou a orientace v prostředí školy.

 

Email: zs-kolec@seznam.cz

Datová schránka: Základní škola Koleč i6n359g

Telefon: 737 572 127

 

V Kolči, dne 18. 3. 2021                                           Mgr. Michaela Kalkušová   

                                                                           ředitelka Základní školy Koleč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode