Individuální vzdělávání

 

Naše škola respektuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli své děti vzdělávat v domácím prostředí na základě § 40 a § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Dětem je rozhodnutím ředitele školy schválen ,,Individuální vzdělávací plán" na základě písemné žádosti zákonných zástupců ,,Žádost o individuální vzdělávací plán" ke které je nutné doložit vyjádření z PPP nebo ze SPC a dále je nutné doložit kopii nejvyššího dosaženého vzdělání zákonného zástupce, který vzdělávání svého dítěte bude zajišťovat.

Děti v domácím vzdělávání budou dvakrát ročně přezkoušeni pedagogem z naší školy, případně bude přizván další pedagog. Přezkoušení probíhá formou představení prezentačního  a dokumentačního portfolia, zahrnující práce ze všech vzdělávacích oblastí a podporující komplexnost učení a rozvoje klíčových kompetencí. Přezkoušení probíhá za přítomnosti rodičů (lze i bez nich) v klidné a příjemné atmosféře rozhovorem i písemnou formou. Na základě výsledků z přezkoušení bude vydáno vysvědčení.

Formy přezkoušení
- písemný test
- písemná zkouška (např. diktát, doplňovací cvičení, slohová práce…)
- ústní přezkoušení
- předvedení praktických dovedností (např. z předmětů výchovného zaměření)
- prezentace
- rozhovor v cizím jazyce
- kombinace uvedených metod