Zápis do 1.tříd

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Plnění povinnosti školní docházky

Dle §37 zák. č. 561/2004 Sb. (školského zákona):

Předčasný nástup do školy je možný u dítěte, které dosáhne věku 6 let v době od září do prosince kalendářního roku, ve kterém navštěvuje 1. roč. ZŠ - pokud je zralé a připravené zvládat nároky školní docházky. Předčasný nástup do školy u mimořádně nadaného dítěte, které dosáhne šesti let teprve v době od ledna do konce června ve školním roce, kdy navštěvuje 1. roč. ZŠ.

Podmínkou přijetí je doporučení lékaře a zároveň doporučení školského poradenského zařízení.

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte 
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 
  3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.