Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

ředitelka školy: Mgr. Michaela Kalkušová

učitelka: Mgr. Soňa Burová

učitelka: Mgr. Naděžda Mejtská

vychovatelka, učitelka: Bc. Lucie Plachá

asistentka pedagoga: Veronika Plachá

                                  Elena Klimková

                         

Nepedagogičtí pracovníci

kuchařka: Alena Horsicová

školník: Daniel Kašpar


Kvalifikace A vzdělávání ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Kalkušová - ředitelka školy

kvalifikace: 
 • Speciální pedagogika - učitelství pro první stupeň (magisterské studium - UJAK)
 • Vychovatelství pro speciální zařízení (magisterské studium - UJEP)
 • Studium pro ředitelel škol a školských zařízení (VISK)
 • 20 let  pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 29. 8. 2012 Celodenní školení SMART BOARD. Seminář pro uživatele interaktivní tabule.
 • 6.12. 2012 Vzdělávací program - Vyučovací styly učitelů
 • 18. 6. 2013 Vzdělávací program pro průběžné vzdělávání "Spisová služba". Akreditovaný vzdělávací program.
 • 28. 11. 2014 Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny. Akreditovaný vzdělávací program.
 • 12. 2. 2015 Školení k systému InspIS ŠVP - modul pro práci se ŠVP.(NIQES)
 • 23. 3. 2015 Rozvoj matematické gramotnosti v praxi. Akademie moderního vzdělávání, o. p. s.. (akreditováno  v systému DVPP)
 • 31. 3. 2015  Hudebně pohybová výchova - inspirace pro čtyři roční období. Akreditovaný vzdělávací program. SAV o. p. s..
 • 23. 4. 2015 Country tance tradiční i novodobé pro potřebu MŠ a ZŠ.  Akreditovaný vzdělávací program. SAV o. p. s..
 • 21. 9. 2015 Výroční zpráva - jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy (VISK).
 • 24.10.2015 Seminář "Taneční inspirace" (VISK).
 • 16. 5. 2016 Netradiční pomůcky v hodináchmatematiky a českého jazyka. (akreditováno  v systému DVPP)
 • 12. 5. 2017 Komunikace s rodiči (Olchavova.cz)
 • 13. 5. 2018 Zdravotník zotavovacích akcí (Český červený kříž, školení první pomoci ve 40 hodinové normě)
 • 6. 2. 2019 Komunikace s problémovým rodičem - jak se bránit manipulaci (PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA)
 • 8. 10. 2019 Hospodaření školy a schválený rozpočet (Alives)
 • 22. 11. 2019 Velvarský BETT - digitální technologie ve výuce
 •   2. 7. 2020 Základy práce s MS Office a jejich využití na školách (LANGMaster.com)
 • 29. 3. 2021 Školský zákon v praxi ( Alives a Co., a.s., Praha) - webinář
 • 7. 4. 2021 Co užitečného pro práci školy přináší InspIS ŠVP (Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogickcýh pracovníků Brno, příspěvková organizace) - webinář
 • 19. 4. a 26. 4. 2021 Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání (KVIC, Nový Jičín) - webinář
 • 23. 4. 2021 Školská legislativa aktuálně (Aliaves a Co., a.s., Praha) - webinář
 • 24. 5. - 28. 5. 2021 Jihočeská robotika OPEN (AV MEDIA SYSTEMS)
 • 4. 10. 2021 Podpora žáků s poruchami chování (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) - webinář
 • 5. 10. 2021 Konference - Jak se žije malotřídkám (MHLP) - online
 • 22. 3. 2022 Webinář pro administrátory systému Škola OnLine (Škola OnLine)
 • 5. 4. 2022 Nové povinnosti škol v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z ukrajiny v praxi (webový seminář ProfiEduca)
 • 5. 4. 2022 Legislativní opora pro začlenění a podporu ukrajinských žáků (webový seminář VISK)
 • 31. 5. 2022 Aktuální metodika k hodnocení ukrajinských žáků (INFRA, s.r.o.)

Mgr. Soňa Burová - učitelka

kvalifikace:
 • Speciální pedagogika - učitelství pro první stupeň (magisterské studium - UJAK)
 • Bakalářské studium vychovatelství (UK)
 • Kondiční studium anglického jazyka s metodikou (UJAK)
 • Studium pro výchovné poradce (Filozofická fakulta UK)
 • 16 let  pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 16. 10. 2013 Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ / Hrajeme si s čísly (VISK).
 • 14. 10. 2014 Metodika výuky psaní / náprava a zvládání obtíží (VISK).
 • 12. 2. 2015 Školení k systému InspIS ŠVP - modul pro práci se ŠVP.(NIQES)
 • 11. 5. 2016 Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni ZŠ neobejdeme (VISK).
 • 23. 11. 2016 Herní činnosti v matematice (VISK)
 • 26. 5. 2017 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření (OTIDEA)
 • 9. 5. 2018 Emoční inteligence - jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let (VISK)
 • 23. 1. 2019 Školní zralost - studium k prohlubování odborné kvalifikace
 • 15. 3. 2019 Práce s dítětem ADHD v inkluzivním prostředí (NIDV Praha)
 • 24. 9. 2020 Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně I. (VISK)
 • 23. 3. a 30. 3. 2021 Jak připravit zápis do 1. třídy (vzdělávací instituce Mgr. Šárky Sohrové)
 • 26. 5. - 27. 5. 2021 Vývojová dysfázie prakticky (vzdělávací instituce KVIC)
 • 4. 10. 2021 Podpora žáků s poruchami chování (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) - webinář
 • 5. 11. 2021 Anglická gramatika hrou (vzdělávací instituce INFRA) - webinář
 • 22. 3. 2022 Webinář pro administrátory systému Škola OnLine (Škola OnLine)
 • 28. 3. 2022 Máme nové ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou? (webinář VISK)
 •  

Mgr. Naděžda Mejtská - učitelka

kvalifikace:
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (magisterské studium - UK)
 • Studium psychoterapie (šestisemestrové teoretické studium - PPF)
 • 28 let pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 9. 10. 2012 Kurz – Specifické poruchy učení a chování. Program celoživotního vzdělávání na PF UK.
 • 24. 10. 2012 Vzdělávací program "Odpady a obaly".
 • 20. 3. 2014  Vzdělávací program "Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".
 • 26. 3. 2014  Vzdělávací program "Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou".
 •   1. 6. 2015  Kurz  "Jak založit školní čtenářský klub". Nová škola, o. p. s.
 •   9. 3. 2017   Problematika edukace žáka s poruchou autistického spektra (Agentura Majestic)
 • 28. - 25. 5. 2018 S komiksem do hodiny (vzdělávací program Varianty)
 • 29. 9. 2020 Sketchnoting - aneb jak podpořit vizuální paměť
 • 28. 3. 2022 Máme nové ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou? (webinář VISK)
 • 29. 3. 2022 Mluvení a zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka (webinář VISK)
 • 4. 4. 2022 Čtení, psaní, poslech a hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka (webinář VISK)
 •  

Bc. Lucie Plachá - vychovatelka 

kvalifikace:
 • Pedagogika pro vychovatele VISK kvalifikační studium  - studium absolvováno ve školním roce 2016/2017
 • vzdělání středoškolské zakončené maturitou
 • 7 let pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 30. 9. 2016 - 26. 5. 2017 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (VISK)

 • od 2017/2018 do 2019/2020 studium Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - obor Vychovatelství

 • 2. 7. 2020 Základy práce s MS Office a jejich využití na školách (LANGMaster.com)
 • 9. 9. 2020 Tvoříme ze dřeva - 1. stupeň (MAP II)

 • 30. 9. 2020 Práce s tříděným odpadním materiálem tvořivě - Upcyklace (VISK)

 • 14. 10. 2021 Kreativní témata - Vánoční dekorace (VISK)

 • 18. 3. 2022 Základy komunikace s žáky s nežádoucími projevy chování a jejich rodiči (VISK)

Veronika Plachá

kvalifikace: 
 • 10. 3. 2022 Kvalifikační kurz Vychovatel, pedagog volného času a asistent pedagoga - VŠTVS PALESTRA
 
Vzdělávání v rámci DVPP:
 

Elena Klimková

kvalifikace: 
 • 10. 2. 2022 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - VISK Kladno
 • 26. 3. 2022 Certifikovaná zkouška z češtiny - Univerzita Karlova
 
Vzdělávání v rámci DVPP: 
 • 4. 10. 2021 Podpora žáků s poruchami chování (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) - webinář
 

Alena Horsicová - kuchařka

kvalifikace:
 • 24 let kuchařské praxe

Vzdělávání:

 • 29. 8. 2012 Seminář - Legislativa školních jídelen a hygienické předpisy jídelen (se změnami k 1.1. 2012)
 • 26. 8. 2013 Seminář - Školní stravování
 • 25. 8. 2015 Seminář - Dietní stravování ve školní jídelně od 1. 1. 2015 - legislativa, praktické poznatky, podmínky přípravy a realizace. Legislativa školní       jídelny. Doplnění informací o potravinových alergenech.   
 • 28. 5. 2019 Odborný program - Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ
 • 19. 8. 2020 Zdravá školní jídelna - Teoreticko praktický workshop - Ryby 
 • 21. 8. 2020 Zdravá školní jídelna - Teoreticko praktický workshop - I polévka může být sexy
 • 21. 10. 2021 Vaření s dětmi a žáky ve škole - webinář